Sök
Filter

Om Nationalnyckeln

Den bärande idén med Nationalnyckeln är att göra kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig. Att kunna skilja på arter av olika slag är spännande och kan också i högsta grad bidra till att kunskap om levnadssätt och utbredning ökar. Artkunskap är både roligt och viktigt. Nationalnyckeln kan skapa förutsättningar för att fler upptäcker naturen och känner engagemang för biologisk mångfald.

Ett sammanhängande bokverk

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Här presenteras arterna i systematisk ordning och paketeras i bokvolymer. Böckerna är rikt illustrerade med pedagogiska bilder och har utförliga texter och nycklar för artbestämning. Den första volymen ”Fjärilar – Dagfjärilar” publicerades 2005 och belönades med Svenska Publishing-priset och nominerades till Augustpriset i fack- boksklassen.

Nationalnyckeln fyller kunskapsluckor

Det finns en hel del information om våra vanligaste arter både i böcker och på webben. För kärlväxter och ryggradsdjur är det mer eller mindre heltäckande. Men dessa grupper utgör en ytterst liten del av Sveriges arter. För majoriteten av våra arter finns ingen bestämningshjälp alls på svenska och den som finns är antingen mycket översiktlig eller anpassad för specialister.

Svenska artprojektet, ett uppdrag från regeringen

Nationalnyckeln produceras av SLU Artdatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Svenska artprojektet. Svenska artprojektet har som ett av sina långsiktiga mål att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. I dag är bedömningen att det finns uppemot 60 000 arter i landet. Nationalnyckeln är en del av uppdraget och ett sätt att sprida kunskap till en bredare publik. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård. Vid sidan om Nationalnyckeln finansierar Svenska artprojektet inventeringar och forskning om dåligt kända arter och organismgrupper. Svenska artprojektet startade 2002 och fram till början av 2018 har projektet resulterat i att mer än 3 000 arter som tidigare inte varit kända från Sverige har påträffats. Minst 1 000 av dessa var helt okända för vetenskapen. Det innebär att arter som andra forskare tidigare inte kunde studera nu blir möjliga att utforska med avseende på till exempel ekologi, beteende och bevarande. Naturvårdare, miljöövervakare, forskare, beslutsfattare och areella näringar får därmed ett betydligt bredare kunskapsunderlag för sitt arbete med bio- logisk mångfald. I projektet ingår också ett omfattande stöd till de svenska biologiska museerna. Bland annat för att omhänderta material från pågående forskning och inventeringar och för att göra samlingarna tillgängliga i offentliga databaser.

 I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk
Ett sammanhängande bokverk: I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk.
Röd solsjöstjärna Crossaster papposus
Nationalnyckeln fyller kunskapsluckor: Röd solsjöstjärna Crossaster papposus.