Nationalnyckelns utmaning

Vad vill Nationalnyckeln?

Vi vill få många fler att känna vårt engagemang! Vår utmaning är att skapa förståelse för varför kunskapen om arter är så viktig. Och sprida kunskap om arter och deras livsmiljöer.

Artkunskap är en angelägenhet för oss alla!

För det är först när kunskapen finns samlad, tolkad och tillgänglig som den kan  förbättra naturvård och förvaltning av naturresurser. Utan baskunskapen om arterna kan vi inte följa förändringar i naturen, ställa de rätta frågorna och inte heller se helheten. Utan en aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om arter kan vi inte förvalta ekosystemtjänster på ett hållbart sätt.

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas. Fram till idag är 16 volymer utgivna.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter med arbetet att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskapen om mindre kända arter. Kunskapen som kommer att presenteras digitalt kommer att nås kostnadsfritt via ArtDatabankens webbplats.

Du kan fortfarande stödja oss genom att läsa Nationalnyckeln »

Nationalnyckeln fyller kunskapsluckor

Det finns en hel del information om våra vanligaste arter både i böcker och på nätet. För kärlväxter och ryggradsdjur är det mer eller mindre heltäckande. Men dessa grupper utgör en ytterst liten del av Sveriges arter. För majoriteten av våra arter finns ingen bestämningsmöjligheter alls på svenska och den som finns är antingen mycket översiktlig eller anpassad för specialister.| Dela