Uppdrag att kartlägga arter

ArtDatabanken fick 2002 i uppdrag av Sveriges riksdag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur och skapa ett standardverk som beskriver dem. Syftet är att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för forskare, naturvårdare och allmänhet.

Uppdraget heter Svenska artprojektet och består av:

  • Stöd till biologiska museer, bl.a. för att omhänderta material från pågående forskning och inventeringar, för att göra samlingarna tillgängliga i offentliga databaser samt för att stärka museernas taxonomiska kompetens vad gäller dåligt kända organismgrupper.

 

Långhorningar skalbaggar     Dagfjärilar| Dela