Svenska artprojektet

ArtDatabanken, SLU driver sedan 2002 Svenska artprojektet på uppdrag av riksdagen. Syftet är att kartlägga och sprida information om landets hela fauna och flora av flercelliga arter. Projektet består av inventering av dåligt kända arter, taxonomisk forskning och kunskapsspridning genom Nationalnyckeln.

Dessutom ger Svenska artprojektet stöd till museer, bl.a. för att omhänderta material från pågående forskning och inventeringar, för att göra samlingarna tillgängliga i offentliga databaser samt för att stärka de biologiska museernas taxonomiska kompetens vad gäller dåligt kända organismgrupper.

Svenska artprojektets framtid

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket Nationalnyckeln ingått som en del, fortsätter med arbetet att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskapen om mindre kända arter.

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas.

Kunskapen som projektet tar fram kommer att presenteras digitalt och nås kostnadsfritt via ArtDatabankens webbplats.

Anledningen till förändringen är att ArtDatabanken saknar möjligheter att fortsätta utgivningen av bokverket då regeringens nya mål innebär omprioriteringar för Svenska artprojektets verksamhet – både gällande spridningsform och målgrupp.

Just nu pågår arbetet med att framställa en digital nyckel för lockespindlar. Med denna kommer du att kunna ”nyckla” dig fram och bestämma arten genom att stegvis ange spindelns olika karaktärer. Andra pågående projekt är att presentationer av bland annat havsborstmaskar, vägsteklar och svampgruppen Xylariomycetidae.

Läs bakgrund om förändringen här »


Artprojektets resultat hittills

  • upptäckt av ca 2 500 arter nya för Sverige, varav ca är 900 nya för vetenskapen
  • ca 250 vetenskapliga artiklar har publicerats
  • publicering av 15 Nationalnycklar med kvalitetssäkrade populärvetenskapliga artbestämningsverktyg i form av bestämnings- nycklar och artbeskrivningar för bl.a. naturintresserad allmänhet, naturvårdare och studerande på högskolenivå
  • en revitalisering av taxonomin som vetenskap och utbildning samt bidragit till att stärka de naturhistoriska museernas verksamhet


Nyttan av artprojektets resultat

Det är först när kunskapen finns samlad, tolkad och tillgänglig som den går att använda för direkt tillämpning i naturvård och förvaltning av naturresurser. Utan baskunskapen om arterna kan vi inte följa förändringar i naturen, ställa de rätta frågorna och inte heller se helheten. Utan en aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om arter kan vi inte förvalta ekosystemtjänster på ett hållbart sätt.
Nationalnycken har dessutom ökat intresset för att rapportera fynd av arter på Artportalen och därmed ökat vår vetskap om var arterna finns. Tack vare att kunskapen om mer okända organismgrupper har gjorts tillgänglig via Nationalnycken har också den naturintresserade allmänheten getts förutsättningar för att upptäcka och rapportera om nya artgrupper.

Samarbete med Norge
2009 startade vår norska motsvarighet, det Norska artprojektet, och vi samarbetar nu för att effektivt utforska vår gemensamma artmångfald. Inga andra länder har hittills antagit utmaningen att göra en så grundlig kartläggning av sin flora och fauna, men vi hoppas förstås på många efterföljare.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv" .

Riksdagens definition av "Ett rikt växt- och djurliv":

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Läs om miljökvalitetsmålen på Miljömålsportalen eller på Naturvårdsverket ansvarar för målet.| Dela