2012-06-18

Hårt slag mot Svenska artprojektet

På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Utredningen har idag gjorts offentlig.

- Utredarens förslag är ett svårt slag mot Svenska artprojektet och mot arbetet med den biologiska mångfalden, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Trots hoten mot den biologiska mångfalden och behovet av att ta reda på vilka arter som finns i Sverige, föreslår utredaren flera kraftiga neddragningar. Svenska artprojektet föreslås bli en permanent verksamhet, samtidigt som Nationalnyckeln ska upphöra som bokverk. Rekommendationen är istället att resultaten från projektet sprids i digital form. ArtDatabanken anser att det finns stora oklarheter med hur kostnadsbesparingarna är förenliga med en sådan omställning. Även stödet till naturhistoriska museer föreslås halveras.

Landbygdsdepartementet har samtidigt inbjudit ett flertal intressenter till en hearing om rapportens förslag den 29 juni.

Kontaktperson vid ArtDatabanken SLU
Johan Bodegård, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30, mobil 070-266 8600. e-post: johan.bodegard@slu.se
(Kontakt kan även förmedlas via Johan Samuelsson, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09; E-post johan.samuelsson@slu.se).

Fakta om ArtDatabanken SLU
ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges vilda växter, svampar och djur. Via webbaserade databaser sammanställs och tillgängliggörs känd information om arters förekomst, ekologi m.m. Utifrån denna kunskap tas den nationella rödlistan fram, en bedömning av vilka arter som löper risk att helt försvinna ur landet. ArtDatabanken bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU. Hos ArtDatabanken drivs även Svenska artprojektet, inklusive bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.


| Dela