Aktivitet: Undersök mångfalden i olika miljöer

Aktivitet som kan användas i undervisningen för miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv: Undersök mångfalden i olika miljöer.

Den här övningen görs med fördel på försommaren då många växter står i blom. Välj ut olika typer av miljöer i er omgivning; en betesmark, en äng, en stadspark, en golfbana, naturskog och en skogsplantering har alla olika förutsättningar för olika arter.

1. Dela in klassen i grupper som tilldelas eller får välja varsitt område att undersöka.
 
2. Inled med en diskussion om biologisk mångfald och miljöer. Undersök vilka olika naturtyper vi har i Sverige, hur det ser ut i dag och i dåtid.

3. Utrustning: lupp, flora (blomnyckel), en ruta på 1x1 meter av fyra pinnar, anteckningsblock och penna.

4. Varje grupp åker ut till sitt område och kastar rutan slumpvis inom sitt område. Gruppen tar därefter reda på vilka växtarter som finns i rutan. Gör om cirka 10 gånger eller så många gånger som möjligt. För statistik på hur många gånger ni träffar på varje art och hur många olika arter ni hittar.

5. Sammanställ resultatet och redovisa. Vilka miljöer har störst biologisk mångfald? Vilka arter är unika för respektive område? Kan ett område med väldigt få arter vara viktigt för mångfalden? Hur ser framtiden ut för respektive miljö, vilka faktorer är det som påverkar?

Grön Flagg – Miljömål och teman

Om eleverna vill arbeta målinriktat, strukturerat och långsiktigt med det här miljökvalitetsmålet och liknande frågor kan du hitta verktyg på Håll Sverige Rents webbplats.| Dela