Biologisk mångfald?

Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemen är som att vara utan hemförsäkring

Samtidigt som världens biologiska mångfald går förlorad i snabb takt blir vi mer och mer medvetna om dess betydelse för oss människor, och att vi i högsta grad är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom konventionen om biologisk mångfald har världen enats om att vi måste stoppa förlusten av arter, populationer och ekosystem innan det är för sent. Arterna är centrala byggstenar i den biologiska mångfalden. För att förstå ekosystemen, deras funktioner och betydelse behöver vi kunskap om arter.

Vi antar utmaningen!

Men vet vi inte redan allt om våra arter? Nej, mer än hälften av de svenska arterna är mer eller mindre dåligt kända. Vi vet nästan ingenting om var de finns, hur de lever eller vilken roll de spelar i ekosystemen. Dessutom återstår tusentals arter att upptäcka, varav många troligen är vanliga. Att kartlägga och beskriva mångfalden kräver expertis, men vi kan alla bidra till kunskapsbygget. Inom naturvården t.ex. bidrar kunniga amatörbiologer med ovärderlig information om arters förekomst och levnadssätt. Artkunskap är en angelägenhet för oss alla. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv" .

Varför bevara den biologiska mångfalden?

Det finns många skäl att bevara den biologiska mångfalden. Här är några som ofta nämns:

Etiska motiv

Alla arter har rätt att leva vidare på jorden. Vi har ett ansvar att förvalta den biologiska mångfalden och lämna den vidare till kommande generationer.

Ekologiska motiv

Biologisk mångfald är förutsättningen för upprätthållandet av ekologiska system som också människan är beroende av.

Materiella och ekonomiska motiv

Vi människor är beroende av produkter från naturen. Man kan fortfarande hitta många arter som kan användas till nya mediciner, mat, industriprodukter m.m.

Kulturella och sociala motiv

Naturen och dess arter är en källa till kreativitet, skönhetsupplevelser och inspiration. Arterna är en del av vårt kulturarv och bidrar till vår livskvalitet.

Hälsomotiv

Människor mår bättre av att vistas i naturen. Stressreaktioner minskar i kontakt med växter och djur.


Alltså: 
Det handlar om att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.

Läs mer om biologisk mångfald på:
GBIF-Sweden »
Naturvårdsverket »
Länsstyrelsen»
Nationalencyklopedin» 


Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen förser oss med, dvs den nytta människor har direkt eller indirekt av ekosystemfunktioner. Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många gånger en förutsättning för vår överlevnad. Ekosystemtjänster är gratis och tas ofta för givet.

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra olika kategorier:

  • Reglerande funktioner: Skydd mot skadlig kosmisk strålning (UV), reglering av atmosfärens kemiska sammansättning, koldioxidupptag, reglering av sediment osv.
  • Bärande funktioner: Ger utrymme/underlag för mänsklig bebyggelse och bosättningar, jordbruk och vattenbruk, energiomvandling osv.
  • Produktionsfunktioner: Syre, vatten, mat och näringsrika drycker, osv.
  • Informationsfunktioner: Estetiska upplevelser, andlig och religiös information, historisk information (arvsvärde) osv.


| Dela