2014-11-19

Svenska artprojektet marina inventering finns nu att läsa!

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan – men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför storsatsade Svenska artprojektet på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet. Rapporten presenteras på Systematikdagarna som hålls på Göteborgs Naturhistoriska museum den 24-25 november 2014.

Inventeringen startade 2006 och avslutades 2009. Målet har framför allt varit att kartlägga de bottenlevande djuren i havet. Även ett femtiotal lokaler återbesöktes som undersöktes på 1920- och 30-talen i den så kallade Jägerskiöldska inventeringen. Detta för att kunna jämföra dagens mångfald med den dåtida. Huvuddelen av det insamlade materialet finns på Göteborgs naturhistoriska museum (GNM), tillsammans med Jägerskiölds material. Arbete pågår med att analysera hur den marina mångfalden förändrats under de senaste 80 åren. Inventeringsresultaten har redan kommit till användning i länsstyrelsernas arbete med skydd av havsområden.

Krönt grävkräfta, Calocarides coronatus
Krönt grävkräfta, Calocarides coronatus Foto Matz Berggren

Då inventeringen genomfördes byttes traditionella arbetssätt mot nya. Det nya var att experter på olika organismgrupper var med ombord så att de kunde se organismerna levande, och i sin levnadsmiljö. Detta underlättade experternas artbestämning och materialet är unikt i sin kvalitet med avseende på artbestämningen. En annan nyhet var att alla arter sparades i alkohol i stället för formalin. Alkoholkonserverat material håller inte formen lika länge som formalinfixerat material, men har en annan fördel – den är skonsam mot DNA.

Parallellt har Svenska artprojektet finansierat aktiviteter för att vårda och digitalisera samlingar på museer, och den marina inventeringens material finns nu på Naturhistoriska museet i Göteborg. Den är även inlagd i ArtDatabankens rapporteringssystem Artportalen, och den håller också på att bli synlig i DINA – museernas digitala samlingssystem (som också stöds av Svenska artprojektet).

2014 är det dags att använda materialet i svensk naturvård på ett handgripligt sätt! I samarbete med myndigheten HaV pågår nu arbetet med att skapa så kallade streckkoder baserade på DNA. Vi skapar ett referensbibliotek av DNA-sekvenser som kommer att kunna användas för artbestämning, förhoppningsvis långt in i framtiden, effektivisera och höja kvaliteten i till exempel svensk marin miljöövervakning.

– Detta är ett samarbete mellan forskare, IT-utvecklare, myndigheter, museer och liknande projekt i bland annat Norge, och nu får vi verkligen testa om våra system och strukturer håller, säger Malin Strand, docent på ArtDatabanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Förutom den rent laborativa biten att preparera DNA behöver vi tänka ordentligt på dataflöden, och på vilken information som ska följa med sekvensen. Det ska till exempel finnas bild, geografisk position och insamlingstidpunkt för varje individ/varje DNA-sekvens. 

– Svenska artprojektet har genom ett antal aktiviteter under de senaste 10 åren jobbat på att tillgängliggöra fakta om arter och det är mycket tillfredsställande och spännande att få se när material kommer svensk naturvård tillgodo via praktiska verktyg, berättar Malin Strand.

Läs den marina inventeringen här!

Här hittar du programmet på Systematikdagarna!


| Dela