2014-11-14

13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper

ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgrupper.

Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU, har beslutat att fördela 13,4 miljoner till utforskning av okända och dåligt kända arter under 2015-2018.

De fem projekt som får stöd ska utforska ekologiskt viktiga grupper som småringmaskar, plattmaskar, basidiesvampar, gallmyggor samt dans- och styltflugor.

Svenska artprojektets forskningsstöd inrättades 2002. Tack vare detta har hittills mer än 2 800 nya arter för landet upptäckts, varav drygt 900 är helt nya för vetenskapen.

Forskningsstödet är en nationell satsning för att fylla de stora kunskapsluckor som fortfarande finns om den biologiska mångfalden. Vi behöver veta mer om den svenska artmångfalden för att kunna följa hur den utvecklas och påverkas av klimat-förändringar och annan mänsklig påverkan. De ekosystemtjänster som arterna hjälper oss med är viktiga för vår överlevnad och därför är artforskningen av nyckelbetydelse för vår framtid.

– Den taxonomiska forskningen om landets arter behövs för att vi i Sverige ska kunna förvalta vår biologiska mångfald och leva upp till åtagandena inom ramen för Konventionen för biologisk mångfald, säger Ulf Gärdenfors, chef för program Taxonomi vid ArtDatabanken.

Svenska artprojektet är den enda forskningsfinansiär i landet som uttalat stöder artforskning (taxonomisk forskning) om dåligt kända organismgrupper.

Nu har ArtDatabanken beslutat fördela 13,39 miljoner kronor till de fem högst rangordnade projekten som handlar om svampar, insekter och andra ryggradslösa djur. Beslutet fattas för projekten ska kunna bidra till Svenska artprojektets långsiktiga mål, bland annat att den biologiska mångfalden i Sverige ska vara väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå. 

De forskare som fått beviljade medel är:

Sökande

Projekttitel

Christer Erséus

 Svenska enchytraeider

Mathias Jaschhof

Svenska gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae)

Kjell Arne Johansson                            

Systematisk och taxonomisk revision av den skandinaviska Empidoidea (Insecta, Diptera), med huvudfokus på den svenska artmångfalden av Empididae och Hybotidae

Ulf Jondelius

Macrostomorpha i Sverige: Diversitet och taxonomi

Ellen Larsson   

Artdiversitet, systematik och taxonomi inom Thelephorales

 parasitstekel i familjen finglanssteklar och i släktet Tetrastichus

Läs mer om andra forkare i senaste numret av tidskriften Fauna och Flora. På bilden en parasitstekel i familjen finglanssteklar och i släktet Tetrastichus. Foto: Stefan Schmidt.

 

 


| Dela